Latijn anders? Ander Latijn! 

Concept

De nieuwe eindtermen voor het vak Latijn brengen heel wat veranderingen met zich mee. Vanaf september 2021 zullen leerlingen in de tweede, en later ook in de derde graad ook uit andere periodes dan de klassieke oudheid Latijnse teksten lezen. Dit vraagt om nieuw lees- en lesmateriaal. Het biedt nieuwe mogelijkheden… en nieuwe uitdagingen. Hoe begin je eraan?

Met een nascholingsdag rond het thema ‘diachronie’ willen de afdelingen Latijn en vakdidactiek klassieke talen van de Universiteit Gent leerkrachten op weg zetten. Hieraan is een intensieve samenwerking met het werkveld voorafgegaan. Wat zijn de voordelen en mogelijke obstakels bij het gebruik van teksten uit de late oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijden? Leerkrachten uit het Katholiek Onderwijs en het GO! zijn samen met academici op zoek gegaan naar bruikbare teksten, nieuwe inzichten en handige methodieken en hebben ze in de praktijk uitgetest. Op de studiedag willen beide partijen hun bevindingen delen met collega’s uit de tweede en derde graad Latijn. Deelnemers kunnen kiezen uit een rijke waaier aan workshops waarin uiteenlopende aspecten van de diachrone aanpak centraal staan.

Laat je inspireren, probeer het zelf uit en laat deze vruchtbare samenwerking tussen leerkracht en onderzoeker een voorbeeld zijn voor de toekomst van het vak Latijn.

De studiedag gaat online door. We bieden een gevarieerd programma met plenumlezingen, drie sessies met parallelle workshops en twee praatcafés, waarin je met onderzoekers en met andere leerkrachten kan overleggen over concrete aspecten van de diachrone aanpak.

Programma

9.00 Inleiding en praktische uitleg
9.20 Plenum: Het verhaal van de Latijnse traditie (dr. Klazina Staat & dr. Stijn Praet)

9.50 Pauze
10.00 Workshop naar keuze 1
10.50 Pauze
11.00 Plenum: Latijn anders. De logica achter de nieuwe vakspecifieke eindtermen (dr. Yanick Maes)

11.30 Praatcafé 1: gesprekken rond de thema’s diversiteit, taalverwerving, meerwaarde vandaag en leesplezier
12.15 Lunchpauze
13.15 Workshop naar keuze 2
14.05 Pauze
14.15 Workshop naar keuze 3
15.05 Pauze
15.15 Plenum: De toekomst van Didactica Classica Gandensia (prof. dr. Katja De Herdt)
15.30 Praatcafé 2: Tijd en ruimte om ideeën uit te wisselen

 

Workshops

Cursusmateriaal en workshop: Ciska Imschoot & Jeroen De Gussem

Wil je aan de slag met een collega buiten de Klassieke talen rond een gezamenlijk thema? Geef je Latijn met CLIL? Een diachrone aanpak binnen het vak Latijn biedt talrijke potentiële raakvlakken met andere vakgebieden. In de lessenreeks “Mythevorming van Koning Arthur” gingen we de uitdaging aan. Het lespakket met uitneembare katernen verkent de mogelijkheden voor co-teaching met het vak geschiedenis (3de jaar) en thematische lessen binnen CLIL-onderwijs in het Engels (5de of 6de jaar), en dit aan de hand van een van de meest tot de verbeelding sprekende casussen in de Europese literatuur. Teksten over Stonehenge, Guinevere en Mount Badon geven aanleiding om te reflecteren over de (Romeinse) geschiedenis van Brittannië en nationale mythevorming, over schriftvervalsing en bronnenkritiek. Verken met ons de verhalenwereld van onder meer Gildas, Beda Venerabilis, Nennius en Geoffrey van Monmouth en reflecteer mee over de uitdagingen, voordelen en eindeloze mogelijkheden van vakoverschrijdend lesmateriaal.

Cursusmateriaal en workshop: Bert Selter & Yanick Maes 

Hoed u voor raadsels. Raadsels zijn gevaarlijke spelletjes. Het Griekse leenwoord ‘griphus’ waarmee ze in de Latijnstalige wereld vaak werden aangeduid, verraadt waarin het gevaar precies schuilt: zodra je je door zo’n speels ogend ‘visnet’ laat lokken, raak je er ongewild in verstrikt en dien je je eraan te ontworstelen. De pedagogisch-didactische troeven springen meteen in het oog. Wie leerlingen voor een raadsel plaatst, boort in hen een intrinsieke motivatie aan om actief, nauwkeurig en creatief met de tekst aan de slag te gaan. Het antwoord op het raadsel willen vinden levert precies de leesmotivatie op waar we als leerkracht zo vaak naar op zoek zijn.  

In de lessenreeks verkennen we de kansen die de rijke Latijnse raadseltraditie biedtDlaat-antieke auteur Symphosius, wiens verzameling van 100 Aenigmata als startpunt van die lange traditie mag gelden, kan bijvoorbeeld al in de tweede graad voor het nodige leesplezier zorgen. Ook verdieping in de derde graad is mogelijk met dit ogenschijnlijk luchtige corpus. Tal van raakpunten met andere thema’s dienen zich aan: retorische theorievorming rond thema’s als obscuritas, humor en meerduidigheid bij Quintilianus, eerder filosofische concepten als nieuwsgierigheid en verwondering, generische verwantschappen met Martialis en de epigramtraditie, ambivalentie bij meer traditionele schoolauteurs als Vergilius en Catullus, etc. We lichten ten slotte ook graag kort toe welke kansen het biedt voor een bijzondere vorm van differentiatie voor cognitief sterke leerlingen 

Allen welkom—op voorwaarde dat u ons het antwoord formuleert op het raadsel in de titel: wat kost je niks en is toch altijd prijs?

Cursusmateriaal en workshop: Tom Ingelbrecht

De zoengedichten van Catullus hebben voor classici natuurlijk geen geheimen en verdienen beslist een plaats tussen de meest memorabele liefdespoëzie uit de wereldliteratuur. Het zoenmotief stond in de oudheid echter ook centraal in enkele minder bekende Griekse en Latijnse gedichten. Maar er is meer: tijdens de renaissance werd het kusgedicht terug opgepikt en groeide het in talloze virtuoze variaties uit tot een ware poëtische hype, bijna een genre an sich. Veel van die gedichten zijn ook nu nog leuk om met leerlingen te lezen, in vertaling of in het origineel. In deze workshop volgen we het Latijnse en Neolatijnse zoengedicht van de oudheid tot in de zeventiende eeuw, van Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland tot in de Lage Landen. We behandelen de voornaamste tendensen, types en topoi van zoenpoëzie, presenteren de meest prominente auteurs van het genre en bespreken de diverse mogelijkheden in de klas.

Er wordt een cursus aangeboden met begeleidende leeshulp en vertalingen bij de gedichten, met wenken en waarschuwingen, klaar voor gebruik in de les.

Cursusmateriaal & workshop: Frédéric Van Vosselen & Thomas Velle

Leerlingen worden vaak expert in één bepaalde leesmethode, maar ze worden enigszins hulpeloos wanneer vertrouwde hulpmiddelen zoals woordenlijsten, grammaticale schema’s of vertalingen ontbreken. De lessenreeks ‘Latijn en de wereld’ (4de jaar) focust op een aantal methodieken die voor een welkome afwisseling zorgen met vertaalgericht lezen: scannend lezen met zoekopdrachten, teksten uit beeldwoordenboeken, ingebed lezen en zelfstandig lezen met de online leestool Alpheios. Aan de hand van teksten over Europese steden (Adriaan van Roomen, Ausonius), China (Hayton de Armeniër), Guatemala (Raphael Landívar) en Europa (Ludvig Holberg) leren leerlingen met de juiste tools en reflexen de wijde wereld van het Latijn zelf te verkennen. Ze trekken op reis naar ongekend terrein, met minder houvast, maar meer leesplezier. In de workshop behandelen we de voordelen en valkuilen van deze methodieken, maar we overleggen ook graag hoe we aan de hand van het reeds ontwikkeld en toekomstig lesmateriaal leesplezier en zelfredzaamheid kunnen aanwakkeren met ongeziene, postklassieke teksten.

Cursusmateriaal: Seppe De Craemere, Maxim RigauxKlazina Staat, Thomas Velle

Workshop: Seppe De Craemere & Maxim Rigaux

Afbeeldingen met gewelddadige gevolgen, andersdenkenden onthoofd, hele naties in rouw. Via verschillende kanalen komen ook jongeren geregeld in contact met religieus geweld, maar het ontbreekt hen aan historisch besef om deze impactvolle gebeurtenissen correct te plaatsen. Hierop wil deze lessenreeks voor het 4de jaar Latijn inspelen.  Leerinhouden geschiedenis met betrekking tot de (Contra-)reformatie worden verder uitgediept aan de hand van Latijnse teksten… over de opkomst van nieuwe religieuze strekkingen, iconoclasme, wraak en rouw. Op die manier laten we bij monde van 16de-eeuwse sleutelfiguren als Maarten Luther, Philippus Melanchthon, Hugo de Groot, Erasmus of Juan Latino een van de woeligste periodes tot leven komen. Vanuit verschillende invalshoeken maakt de lessenreeks de leerlingen wegwijs in het kluwen van religieuze strekkingen en motieven voor geweld, en dat binnen en buiten Europa. Religieuze breuklijnen vandaag worden zo tastbaar en bespreekbaar in de les Latijn, ter ondersteuning van onder meer de sleutelcompetenties m.b.t. burgerschap en historisch bewustzijn.

Cursusmateriaal en workshop: Bob JacobsDinah Wouters

Doorheen de middeleeuwen en vroegmoderne tijd leerden generaties kinderen en jongeren Latijn door zelf Latijnse drama’s op te voeren. Door de gangbare focus op receptieve vaardigheden in het klassieketalenonderwijs vindt deze dramatische en pakkende manier van taalverwerving (en opvoeding) doorgaans weinig ingang. Postklassieke periodes bieden echter een schat aan boeiend, vervreemdend en grappig tekstmateriaal dat op een fysieke manier tot leven gebracht kan worden. In de lessenreeks ondervinden 4de-jaars via teksten van Hildegard van Bingen aan den lijve wat personificaties zijn en hoe je verhaalstof die ver van je afstaat je toch kan eigen maken. Begrijpen en onthouden hoe Latijns drama werkte, kan je immers ook door jezelf in de schoenen van je voorgangers te plaatsen. Laat je inspireren om deze schat aan bruikbaar Latijns schooltoneel naar de klas te brengen.

Cursusmateriaal en workshop: Bert Gevaert

Bij hun opleiding, maar ook in hun dagelijkse lespraktijk komen classici voornamelijk in contact met de zogenaamde ‘canon van de klassieke letteren’. Leerkrachten Latijn lezen hun leven lang misschien niet meer dan tien auteurs in de klas, terwijl er tientallen onvoorstelbaar interessante en onbekende teksten bestaan in de taal van Cicero! Wist je dat er heel wat (eenvoudige) Latijnse teksten bestaan over de geschiedenis van je eigen streek of zelfs over exotische landen? Die ‘andere’ teksten kunnen leerlingen niet alleen in contact brengen met verre landen – neen, niet Griekenland en Rome! – maar ook een reis laten maken naar een andere tijd, die voor één keer niet de oudheid is. Deze reis met de tijdsmachine kan ons brengen naar de vroege middeleeuwen, maar ook naar onze eigen recente geschiedenis. Maar waar én hoe vind je nu die ‘onbekende’ teksten die de moeite waard zijn om samen met leerlingen te lezen? Waar vind je nu boeiende geschiedenis, filosofie en poëtische ontboezemingen? En is het ook mogelijk om leerlingen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan?

In deze workshop, een relaas van een meanderende zoek- en ontdekkingstocht, worden verschillende lessenreeksen en nieuwe auteurs voorgesteld, met uitgebreide aandacht voor het Itinerarium van Willem van Rubroeck over zijn reis naar Mongolië in de 13de eeuw.

Inschrijving

Je kan tot en met 9 mei inschrijven en online betalen via dit formulier.

Het inschrijvingsgeld voor leerkrachten bedraagt 40 euro. In de prijs is een exemplaar inbegrepen van het boek Latijn anders? Waarom er nood is aan ander Latijn in de klas. Dit themanummer van Didactica Classica Gandensia is integraal gewijd aan het gebruik van latere Latijnse teksten in de klas en biedt theoretische duiding bij de studiedag.

 

Praktische info

Enkele dagen voor de studiedag krijgen alle deelnemers een e-mail met nadere info.